تسک 2 خود را با این استارترهای رایتینگ بالای هفت بگیرید!

 

در IELTS writing task2 احتیاج است تا از lexical resource یا دایره واژگان مناسبی برخوردار باشید. هرچه عبارات، مترادف ها و استارترهای رایتینگ بهتری استفاده کنید، نمره بالاتری از مقاله خود کسب خواهید کرد. همچنین باید از حروف ربط مناسب نیز استفاده کرد تا نمره قسمت cohesion خود در رایتینگ را افزایش دهید!

در این مقاله برای شما، فهرستی از استارترهای رایتینگ مناسب برای هر بخش از رایتینگ آیلتس را تدارک دیده‌ام.

 

رایتینگ آیلتس

استارترهای رایتینگ مناسب برای مقدمه:

در مقدمه رایتینگ آیلتس، باید چندجمله‌ای درباره سؤالی که به شما داده‌شده است بنویسید. به‌عبارت‌دیگر، همان تاپیک را paraphrase کنید. سپس نظر خود را داده و سپس مزایا و معایب آن موضوع را گفته یا موافقت و عدم موافقت خود را با آن بیان کنید.

مثلاً این مثال بسیار مناسبی از پاراگراف مقدمه است که برایتان آماده کرده‌ام:

 Mobile phones and the Internet are two great innovations of science for communication and have been facilitating people for a long time. These two technologies are widely used in almost all the countries of the world and had become a part of our daily lives. We can’t deny the usefulness of these technologies as they had made our life easier than it was ever before. In my opinion, the advantages of these two devices far outweigh the demerits they have.

اما بیایید اکنون به فهرستی از استارترهای مناسب برای شروع پاراگراف مقدمه بپردازیم:

 

Many/some people claim/opine/believe that…
There is no denying that…
It is often said that…
These days…/ Nowadays…/ In this day and age…
It goes without saying that…
It is universally accepted that…
We live in an age when many of us are…
People are divided in their opinion regarding…
… is one of the most important issues…
Whether … or … is a controversial issue…

 

مثلاً می‌توانید با استفاده از این عبارات، مقدمه‌ای این‌چنینی بنویسید:

It goes without saying that the new generation is in need of new role models to identify with them in terms of character and identity.

یا مثلاً

Whether to follow new role models by our young generation or simply deny them is a controversial issue.

 

اما شاید از خودتان پرسیده باشید که برای بخش نظر خودمان که درواقع جمله دوم مقدمه است باید از چه استارترهایی استفاده کرد؟ جواب همین‌جاست:

 

I strongly opine that…
I strongly agree with the idea that…
I strongly disagree with the given topic…
I think…
My opinion is that…
Personally speaking…
In my view…
I believe…
Apparently…
Personally speaking…
According to me…
From my point of view… (Not ‘In my point of view’)
As far as I am concerned…
From my perspective…
I realise…
To my way of thinking…
It seems to me that…
To me…
To my mind…
My own view on the matter is…
It appears that…
I feel that…
I understand…
I suppose…

 

به‌راحتی با استفاده از یکی از این لیست بلندبالا، می‌توانید نظر خود را در همان ابتدای مقاله و در پاراگراف مقدمه بیان کنید. مثال زیر را برایتان آماده کرده‌ام:

 

 But in my opinion, giving access to a mobile phone & the internet to each and every unemployed person is a matter of great dispute. I believe, this idea can help the countries who have sufficient funds for the whole fiscal year and already adopted technologies like the internet for a very long period. But this might turn out a complete loss for an undeveloped country.

 

رایتینگ آیلتس

استارترهای رایتینگ برای بخش آخر مقدمه:

اما برای بستن پاراگراف مقدمه نیز نیازمند یک سری از جملات هستیم. ابتدا این استارترها را ببینیم و سپس در موردشان باهم گفتگو کنیم: 

Let us examine both views before reaching a concrete decision.
The following paragraphs discuss whether … or … and reach a reasonable conclusion.
The following essay takes a look at both sides of the argument.
My two cents go for…
However, I strongly believe that…
I oppose the view and my reasons will be explained in the following paragraphs.
I will support this view with arguments in the following paragraphs.
I personally believe that…
Thus the advantages far outweigh the disadvantages…
I wholeheartedly believe that this trend should be changed.